Program Aktywności Lokalnej dla trzech społeczności mieszkańców Katowic Centrum, Chorzowa Centrum i Sosnowca Centrum

W ramach Rozeznania Rynku 01/PC/SLASK/2021 Fundacja „Znajdź Pomoc” zachęca do składania ofert:

Poszukujemy osoby na stanowisko: Peacemaker (Pracownik ds. aktywizacji Społeczności Lokalnych)

Fundacja „Znajdź Pomoc” poszukuje pracownika do realizacji projektu mającego na celu aktywizację społeczno-zawodową społeczności lokalnej Katowic (1 osoba) i Sosnowca (1 osoba) w wymiarze 50 godz./miesiąc. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

Pracownik poza pracą przy rekrutacji uczestników do projektu będzie wspierać uczestników projektu,podtrzymywać ich motywację. Uczestnikami będą osoby z grupy docelowej projektu, tj. osoby zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar zdegradowany/rewitalizowany Katowice Śródmieście i Sosnowiec Centrum. Grupa uczestników wyłonionych na etapie rekrutacji do projektu to 80 osób.

Zadania pracownika środowiskowego polegać będą w szczególności na:

 • praca przy prowadzeniu rekrutacji uczestników projektu,
 • aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • udział w realizacji Programu Aktywności Lokalnej, mającego na celu aktywizację, włączenie społeczne i integrację społeczności lokalnej, – rozpoznanie grupy, diagnoza jej oczekiwań i potrzeb, – współpraca z koordynatorem projektu i innymi osobami realizującymi projekt w celu efektywniejszego wykonania zadania,
 • motywowanie uczestników/czek projektu poprzez: zwiększenie motywacji działania,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, pozytywnej samooceny, budowanie pozytywnego myślenia,przełamywanie istniejących stereotypów, poznanie własnych predyspozycji i mocnych stron,
 • informowanie o bieżących problemach, stopniu realizacji projektu i postępach uczestników/czek,
 • angażowanie uczestników/czek projektu do realizacji wydarzeń społecznych/lokalnych, które spowodują nabycie przez nich umiejętności i postaw społeczno-obywatelskich, które przyczynią się aktywizacji społecznej i zawodowej,
 • prowadzenie spraw administracyjnych (m.in. prowadzeniu miesięcznej karty czasu pracy według wskazanego wzoru, sporządzanie sprawozdań do końca miesiąca którego dotyczy),
 • realizacja w miarę potrzeb innych bieżących zadań projektu, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

W związku ze specyfiką projektu dni i godziny pracy mogą być uzależnione od indywidualnych preferencji grupy docelowej, dlatego zaleca się, aby składający ofertę dysponował elastycznością czasu pracy. Praca odbywać się będzie stacjonarnie w biurze projektu, ale także w terenie, w celu dotarcia do osób z ograniczonym dostępem do świata zewnętrznego, nawiązując kontakt ze społecznością lokalną.

 • Pracownik środowiskowy powinien posiadać poniższe kompetencje:
 • doświadczenie zawodowe odpowiednie do zakresu tematycznego ogłoszenia (min. 2 lata).
 • znajomość specyfiki grupy docelowej.

Oferty należy składać Drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: [email protected]

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

*****************************************************

Fundacja „Znajdź Pomoc” zaprasza do udziału w Programie Aktywności Lokalnej!

Jeśli jesteś:

– mieszkańcem dzielnic: Katowice Centrum, Chorzów Centrum lub Sosnowiec Centrum,

– osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, a w szczególności:

a) osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) osobą z niepełnosprawnością sprzężoną lub osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),

c) osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),

lub jesteś osobą z bliskiego otoczenia takich osób, zgłoś się do naszego projektu!

Będziesz mógł skorzystać z szeregu aktywności, np.:

– panelu społecznego, realizowanego w formie treningów kompetencji miękkich oraz poprzez warsztaty aktywne,

– panelu integracyjnego dla Lokalnych Społeczności,

– panelu zdrowotnego,

– panelu zawodowo-edukacyjnego, w którym będziesz mógł zasięgnąć porady doradcy zawodowego, coacha, uczestniczyć w szkoleniach zawodowych lub ciekawych stażach.

Jeśli jesteś zainteresowany, napisz na [email protected] lub zadzwoń: 531 691 111

—————————————————————————————————————–

Fundacja „Znajdź Pomoc” w ramach osi IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, realizuje projekt pt.: „Program Aktywności Lokalnej dla trzech społeczności mieszkańców Katowic Centrum, Chorzowa Centrum i Sosnowca Centrum”, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej i lokalnej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 240 osób, zamieszkujących wyłącznie tereny obszary rewitalizowane (zgodnie z Lokalnymi Programami Rewitalizacji Miast: Katowice, Chorzów i Sosnowiec). Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie: 01.06.2019 – 30.10.2021.

Projekt zakłada równoległą realizację trzech lokalnych Programów Aktywności Lokalnej na obszarach rewitalizowanych : Katowice Śródmieście, Chorzów Centrum i Sosnowiec Centrum. Każdy z realizowanych programów skupiać się będzie na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w danej dzielnicy z uwzględnieniem jej specyfiki, przy jednoczesnych działaniach integracyjnych o charakterze ponadlokalnym, co z założenia wzmocni i zaktywizuje społeczności lokalne.

Grupę docelową stanowi łącznie 240 osób z grupy (144K, 96M), które:

– są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z obowiązująca definicją,

– zamieszkują na obszarze objętym wsparciem (Dzielnice: Katowice Centrum, Chorzów Centrum, Sosnowiec Centrum).

W trakcie rekrutacji premiowane będą osoby należące przynajmniej do jednej z poniższych grup:

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),

c) osoby korzystające z PO PŻ.

W ramach projektu powstaną lokalne biura Aktywności Lokalnej (biuro główne w Katowicach), oferujące program aktywizacyjny, obejmujące panel społeczny, panel inicjatyw, panel zdrowotny i panel edukacyjno-zawodowy. W wyniku realizacji projektu część Uczestników Projektu podejmie pracę i/lub aktywność społeczną.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

– Panel społeczny realizowany w formie treningów kompetencji miękkich oraz poprzez warsztaty aktywne,

– Panel integracyjny,

– Panel zdrowotny,

– Panel zawodowo-edukacyjny.

Szacuje się, iż w wyniku realizacji projektu, liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu wyniesie 24 osoby.

Wartość projektu ogółem : 1 011 871,20 zł

Wkład UE: 860 090,52 zł

Poziom dofinansowania: 95%

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.


AKTUALNE POSTĘPOWANIA

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa zawodowego. Nabór trwa do 30.04.2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *