Fundacja Onkologiczna Rakiety

CategoriesAktualne projekty

Aktywni plus – senior online

Jeśli jesteś osobą w wieku 60+, zamieszkałą na terenie aglomeracji warszawskiej tj m.st. Warszawy i powiaty ościenne – zgłoś się do nas!Projekt ma na celu nabywanie nowych lub podnoszenie posiadanych umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych: obsługi komputera, smartfona, tabletu oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii. Okres realizacji: 2023-05-15 – 2023-12-15 W ramach projektu 30 […]

CategoriesAktualne projekty

Twój Asystent

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja świadczonych usług, stymulacja osób z niepełnosprawności do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, umożliwienie OZN uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności a także umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia dzięki wsparciu asystentów. Projekt skierowany do 30 dorosłych OZN z terenu woj. małopolskiego bez […]

CategoriesAktualne projekty

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi […]

CategoriesAktualne projekty

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2023 – 31.12.2023 r. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z […]

CategoriesAktualne projekty

Absolwent 3

Fundacja Onkologiczna Rakiety w partnerstwie z Change4Good NOT-FOR-PROFIT Sp. Z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „Absolwent 3” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów […]

CategoriesAktualne projekty

Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza

PROJEKT „Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza” nr RPMA.09.01.00-14-g765/20, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego Działania dla Osi IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Termin realizacji projektu: 01-05-2022 do 31-07-2023 Cel projektu: Celem projektu jest […]

Akademia Pozytywnej Zmiany dla mieszkańców Łodzi

PROJEKT „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI” nr RPLD.09.01.01-10-0039/21, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Termin […]

Absolwent 2

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – DRUGA EDYCJA! Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału […]