Fundacja Onkologiczna Rakiety

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia […]

CategoriesAktualne projekty

Absolwent 3

Fundacja Onkologiczna Rakiety w partnerstwie z Change4Good NOT-FOR-PROFIT Sp. Z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „Absolwent 3” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów […]

CategoriesAktualne projekty

Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza

PROJEKT „Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza” nr RPMA.09.01.00-14-g765/20, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego Działania dla Osi IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Termin realizacji projektu: 01-05-2022 do 31-07-2023 Cel projektu: Celem projektu jest […]

Akademia Pozytywnej Zmiany dla mieszkańców Łodzi

PROJEKT „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI” nr RPLD.09.01.01-10-0039/21, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Termin […]

Wyjście awaryjne

Projekt WYJŚCIE AWARYJNEpolega na wsparciu ok. 60 ukraińskich pacjentów onkologicznym i ich bliskich wPolsce. Pomoc ma polegać na zorganizowaniu rozpoznaniu danego przypadku idobraniu właściwej ścieżki pomocy tj. transportu do Polski, pośrednictwie wzorganizowaniu placówki medycznej (odpowiedniej do typu schorzenia) gotowej doświadczenia leczenia onkologicznego, poza tym objęcie opieką bliskichpodróżujących z pacjentem poprzez znalezienie schronienia i udzielanie wsparciapsychicznego/psychiatrycznego. […]

CategoriesAktualne projekty

Absolwent 2

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – DRUGA EDYCJA! Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału […]

CategoriesAktualne projekty

Pierwszy dzwonek

„Pierwszy Dzwonek” to coroczna zbiórka produktów szkolnych i materiałów kreatywnych i edukacyjnych dla Podopiecznych Fundacji oraz szpitali i hospicjów dziecięcych w Polsce, rozpoczęta w 2010 roku. W 2021 roku zbieramy produkty dla dzieci, przebywających w: ? Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci? Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu? Oddział Onkologii w Centrum Zdrowia […]

CategoriesAktualne projekty

PROaktywność – Twoja nowa super MOC

Projekt „PROaktywność – Twoja nowa super MOC” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W Projekcie może wziąć udział osoba spełniająca łącznie następujące warunki: jest mieszkańcem woj. śląskiego (miasta: Chorzów, Katowice, Sosnowiec), jest osobą w wieku aktywności zawodowej: 18 – 60 lat w przypadku kobiet oraz 18 […]