Fundacja Onkologiczna Rakiety

KategorieZakończone projekty

Mój Asystent Osobisty (Mazowsze)

Fundacja Onkologiczna Rakiety realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej pod tytułem  „Mój Asystent osobisty” Cel zadania:wsparcie osób z niepełnosprawnością w prowadzeniu niezależnego życia i zwiększenie ich aktywności. Co oferujemy? Kiedy?01.08.2023 r. – 15.12.2023 […]

Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do udziału w zadaniu pn. „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej”. Projekt skierowany do 10 dorosłych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski oraz pow. bocheński bez względu na ich status na rynku […]

KategorieZakończone projekty

Aktywni plus – senior online

Jeśli jesteś osobą w wieku 60+, zamieszkałą na terenie aglomeracji warszawskiej tj m.st. Warszawy i powiaty ościenne – zgłoś się do nas!Projekt ma na celu nabywanie nowych lub podnoszenie posiadanych umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych: obsługi komputera, smartfona, tabletu oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii. Okres realizacji: 2023-05-15 – 2023-12-15 W ramach projektu 35 […]

KategorieZakończone projekty

Twój Asystent (Małopolskie)

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja świadczonych usług, stymulacja osób z niepełnosprawności do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, umożliwienie OZN uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności a także umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia dzięki wsparciu asystentów. Projekt skierowany do 30 dorosłych OZN z terenu woj. małopolskiego bez […]

KategorieZakończone projekty

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi […]

KategorieZakończone projekty

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2023 – 31.12.2023 r. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z […]

KategorieZakończone projekty

Absolwent 3

Fundacja Onkologiczna Rakiety w partnerstwie z Change4Good NOT-FOR-PROFIT Sp. Z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „Absolwent 3” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów […]

KategorieZakończone projekty

Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza

PROJEKT „Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza” nr RPMA.09.01.00-14-g765/20, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego Działania dla Osi IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Termin realizacji projektu: 01-05-2022 do 30-09-2023 Cel projektu: Celem projektu jest […]

Akademia Pozytywnej Zmiany dla mieszkańców Łodzi

PROJEKT „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI” nr RPLD.09.01.01-10-0039/21, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Termin […]

Wyjście awaryjne

Projekt WYJŚCIE AWARYJNEpolega na wsparciu ok. 60 ukraińskich pacjentów onkologicznym i ich bliskich wPolsce. Pomoc ma polegać na zorganizowaniu rozpoznaniu danego przypadku idobraniu właściwej ścieżki pomocy tj. transportu do Polski, pośrednictwie wzorganizowaniu placówki medycznej (odpowiedniej do typu schorzenia) gotowej doświadczenia leczenia onkologicznego, poza tym objęcie opieką bliskichpodróżujących z pacjentem poprzez znalezienie schronienia i udzielanie wsparciapsychicznego/psychiatrycznego. […]