Fundacja Onkologiczna Rakiety

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia […]

CategoriesAktualne projekty

Absolwent 3

Fundacja Onkologiczna Rakiety w partnerstwie z Change4Good NOT-FOR-PROFIT Sp. Z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „Absolwent 3” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów […]

CategoriesAktualne projekty

Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza

PROJEKT „Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza” nr RPMA.09.01.00-14-g765/20, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego Działania dla Osi IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Termin realizacji projektu: 01-05-2022 do 31-07-2023 Cel projektu: Celem projektu jest […]

Akademia Pozytywnej Zmiany dla mieszkańców Łodzi

PROJEKT „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI” nr RPLD.09.01.01-10-0039/21, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Termin […]

Wyjście awaryjne

Projekt WYJŚCIE AWARYJNEpolega na wsparciu ok. 60 ukraińskich pacjentów onkologicznym i ich bliskich wPolsce. Pomoc ma polegać na zorganizowaniu rozpoznaniu danego przypadku idobraniu właściwej ścieżki pomocy tj. transportu do Polski, pośrednictwie wzorganizowaniu placówki medycznej (odpowiedniej do typu schorzenia) gotowej doświadczenia leczenia onkologicznego, poza tym objęcie opieką bliskichpodróżujących z pacjentem poprzez znalezienie schronienia i udzielanie wsparciapsychicznego/psychiatrycznego. […]