PROaktywność – Twoja nowa super MOC

Projekt „PROaktywność – Twoja nowa super MOC” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Projekcie może wziąć udział osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem woj. śląskiego (miasta: Chorzów, Katowice, Sosnowiec),
 • jest osobą w wieku aktywności zawodowej: 18 – 60 lat w przypadku kobiet oraz 18 – 65 lat w przypadku mężczyzn,
 • jest osobą wykluczoną społecznie lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu proponujemy następujące formy wsparcia:

 • opracowanie i monitorowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla uczestnika,
 • wsparcie psychologa, pracownika środowiskowego i doradcy zawodowego,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie, prawne, zdrowotne,
 • wolontariat na oddziałach onkologicznych,
 • możliwość dofinansowania fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnościami,
 • szkoleń w zakresie umiejętności zawodowych i kompetencji cyfrowych,
 • staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie składa następujące dokumenty:

 • wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy; oświadczenia dot. RODO; oświadczenie o statusie na rynku pracy; zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej po zakończonym udziale w Projekcie).
 • orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS/Miejskiego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub równorzędnego (jeżeli dotyczy)
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy – o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna (jeżeli dotyczy)
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – o przebiegu ubezpieczeń społecznych z tytułu posiadania statusu osoby biernej zawodowo (jeżeli dotyczy)

Ww. dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla) lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: [email protected].

Biuro Projektu:

Oddział Śląski Fundacji Onkologicznej Rakiety

ul. Warszawska 67, 40-006 Katowice

Tel. 662 598 218

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 30.11.2022

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej Regulaminem projektu oraz pobrania i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Wartość projektu ogółem: 1 752 961,20 zł

Dofinansowanie: 1 665 313,14 zł

Wkład UE: 1 490 017,02 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA

ROZEZNANIA RYNKU