Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji
Pozarządowych – edycja 2024
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej  finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2024 – 30.11.2024 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z
art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.
100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach tego projektu oferowane będzie wsparcie skierowane do mieszkańców woj. województwa małopolskiego, powiat bocheński, subregion tarnowski (tj. m. Tarnów, powiat tarnowski, brzeski, dąbrowski).

REKRUTACJA PROWADZONA JEST DO DNIA 30.04.2024 r.  LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.

Fundacja Onkologiczna Rakiety
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel:  662 598 232

Całkowita wartość zadania: 183 735,00 zł

Dofinansowanie: 174 735,00  zł