Twój Asystent 2 (Małopolskie)

Celem projektu jest rehabilitacja społeczna i stymulacja 50 dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.558), zamieszkałych na terenie woj.małopolskiego (subregion tarnowski lub powiat bocheński) do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, umożliwienie OzN uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia a także umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. 

Zgodnie z warunkami konkursu z usług asystenta osobistego mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Osoby posiadające inne dysfunkcje niż wskazane powyżej nie mogą zostać zakwalifikowane do udziału w projekcie dotyczącym realizacji usług asystenckich.

Beneficjentami ostatecznymi projektu, w którym realizowana jest usługa asystencka mogą być uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy lub innych placówek – o ile zakres realizowanego w projekcie wsparcia nie powiela się z działaniami podejmowanymi w placówce na rzecz danego uczestnika, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii lub indywidualnym planem postępowania wspierająco aktywizującego lub innym planem/programem wsparcia opracowanym zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów normujących sposób funkcjonowania placówki.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące wsparcie:

1. Kompleksowa diagnoza sytuacji życiowej wraz z  przygotowaniem IPD

2. Usługi menadżera opieki

3. Usługi asystencji osobistej (śr. 200 godz usług/BO)

4. Ocena wzrostu samodzielności. 


Kandydat do projektu musi przedstawić:

1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego;
2. Komplet wypełnionych kompletnie i prawidłowo dokumentów rekrutacyjnych tj.

–  formularz rekrutacyjny zawierający oświadczenie, o braku udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie objętym realizacja projektu,

–  deklarację uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych 

– klauzulę RODO.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej Regulaminem projektu oraz pobrania i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem:

Fundacja Onkologiczna Rakiety
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
E-mail: a.grzesiak@fundacjarakiety.pl

Tel: 662 598 232

Projekt jest realizowany w okresie: 01.04.2024 – 31.03.2025 r.

Wartość finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 647 928,00 PLN