Twój Asystent (Małopolskie)

plakat z osobą niepełnosprawną

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja świadczonych usług, stymulacja osób z niepełnosprawności do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, umożliwienie OZN uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności a także umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia dzięki wsparciu asystentów.

Projekt skierowany do 30 dorosłych OZN z terenu woj. małopolskiego bez względu na ich status na rynku pracy (bezrobotni, bierni zawodowo, pracujący).

Zgodnie z warunkami konkursu z usług asystenta osobistego mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Osoby posiadające inne dysfunkcje niż wskazane powyżej nie mogą zostać zakwalifikowane do udziału w projekcie dotyczącym realizacji usług asystenckich.

Zgodnie z Regulaminem osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim nie mogą stanowić więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu; przy weryfikacji tego wskaźnika nie są brani pod uwagę beneficjenci ostateczni z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi.

Beneficjentami ostatecznymi projektu, w którym realizowana jest usługa asystencka mogą być uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy lub innych placówek – o ile zakres realizowanego w projekcie wsparcia nie powiela się z działaniami podejmowanymi w placówce na rzecz danego uczestnika, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii lub indywidualnym planem postępowania wspierająco aktywizującego lub innym planem/programem wsparcia opracowanym zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów normujących sposób funkcjonowania placówki.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące wsparcie:

1. Kompleksowa diagnoza sytuacji życiowej wraz z  przygotowaniem IPD

2. Usługi menadżera opieki

3. Usługi asystencji osobistej (śr. 171 godz usług/Uczestnika/-czkę)

4. Ocena wzrostu samodzielności. 


Kandydat do projektu musi przedstawić:
1. kopie orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego;
2. oświadczenie, że nie bierze udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.
3. oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania na terenie objętym realizacja projektu
4. komplet wypełnionych kompletnie i prawidłowo dokumentów rekrutacyjnych – formularz rekrutacyjny, deklarację uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych oraz klauzulę RODO.
Beneficjent ostateczny posiadający czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie uczestnictwa w projekcie, może korzystać ze wsparcia przed wydaniem kolejnego orzeczenia – z zastrzeżeniem, iż koszty udziału beneficjenta w projekcie mogą zostać uznane za kwalifikowalne jedynie wówczas, gdy wydane zostanie kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (obejmujące okres korzystania ze wsparcia w projekcie).
O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej.

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem:

Fundacja Onkologiczna Rakiety
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
E-mail: [email protected]

Tel: 662 598 232

Projekt jest realizowany w okresie: 01.04.2023 – 31.03.2024 r.

Wartość finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 356 400,00 PLN

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej Regulaminem projektu oraz pobrania i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

DO POBRANIA

ZAPYTANIA CENOWE

W wyniku prowadzonego postępowania 21.08.2023 roku wyłoniono wykonawcę Panią Agnieszkę Grzesiak.