Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

PROJEKT „Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza” nr RPMA.09.01.00-14-g765/20, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego Działania dla Osi IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Termin realizacji projektu:

01-05-2022 do 31-07-2023

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie 60 osób, w tym zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna 48 uczestników i uczestniczek projektu – dorosłych mieszkańców woj.mazowieckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – poprzez kompleksowe wsparcie realizowane w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji

Planowane efekty:

-wzrost efektywności społecznej wśród min. 34% uczestniczek i uczestników projektu
-wzrost efektywności zawodowej wśród min.12% OzN i 25% pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 18 uczestniczek i uczestników projektu
-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 48 uczestniczek i uczestników projektu
-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12 uczestniczek i uczestników projektu

Wartość projektu:

1 029 844,25 PLN

Dofinansowanie UE:

823 875,40 PLN

Grupa docelowa projektu: 

Wsparciem zostanie objętych 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. 

Uczestnicy muszą mieć powyżej 18 lat i mieszkać na terenie woj. mazowieckiego.

Biuro projektu:  

Al. Rzeczypospolitej 2a lok U2 w Warszawie (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17)

Osoba do kontaktu: 

Anna Krysiak  – Koordynator projektu

tel. 732 642 222, e-mail: [email protected]

Weź udział w projekcie już dziś!

Pliki do pobrania:

Harmonogramy form wsparcia:

Akcelerator aktywności plakat