Akademia Pozytywnej Zmiany dla mieszkańców Łodzi

PROJEKT „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI” nr RPLD.09.01.01-10-0039/21, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Termin realizacji projektu:

01-10-2021 do 30-06-2023

Wartość projektu:

1 036 918,50 zł

Cel projektu:

Przywrócenie zdolności do zatrudnienia 80 uczestników projektu, w wieku powyżej 18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powodu niepełnosprawności, zamieszkujących miasto Łódź poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji.

Grupa docelowa projektu: 

Wsparciem zostanie objętych 80 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (48 kobiet i 32 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. 

Uczestnicy muszą mieć powyżej 18 lat i mieszkać na terenie miasta Łodzi.

Biuro projektu:  

ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 27 w Łodzi (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)

Osoba do kontaktu: 

Anita Pryczek – Specjalista ds. wsparcia

tel. 509 818 535, e-mail: [email protected]

Anna Krysiak – koordynator z ramienia partnera projektu

tel. 732 642 222, e-mail: [email protected]

Bądź aktywny bez ograniczeń! Weź udział w projekcie już dziś!

Pliki do pobrania:

Harmonogramy form wsparcia: