Szansa na lepsze jutro

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. oraz Fundacja United Way Polska realizuje w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizuje projekt pt.: Szansa na lepsze jutro!, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 380 osób (228 kobiet, 152 mężczyzn) oddalonych od rynku pracy zamieszkujących województwo mazowieckie. Działania będą trwać w okresie 01.11.2017 r. – 09-2019 r.

Grupę docelową stanowi 380 osób:

 • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 • osoby korzystające z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

 1. staże zawodowe oraz stypendium stażowe,
 2. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 3. szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 4. indywidualne pośrednictwo pracy,
 5. indywidualne poradnictwo zawodowe ,
 6. Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników przygotowaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
 7. indywidualne wsparcie psychologiczne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 8. poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne oraz prowadzenie animacji lokalnych.

Szacuje się, iż w wyniku realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro!” 304 osoby ( 183 kobiety, 122 mężczyzn) uzyska kwalifikacje zawodowe, a 342 osoby, 206 kobiet, 136 mężczyzn ukończy staż zawodowy co przyniesie długofalową wartość, nabycie wiedzy i umiejętności do wykorzystania w przyszłej pracy. Ponadto oceniamy, że 228 osób (136 kobiet, 92 mężczyzn) rozpocznie poszukiwanie pracy a 152 osoby tj. 92 kobiety oraz 60 mężczyzn zdobędzie zatrudnienie.

Wartość projektu ogółem : 5 231 078,60 zł

Wkład UE: 4 184 862,88 zł

Poziom dofinansowanie:95%

Projekt „Szansa na lepsze jutro!” realizowany jest przez Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją United Way Polska i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.