Jakie są prawa pacjenta?

Niezależnie od tego czy idziesz na zwykłą wizytę u lekarza, czy podejmujesz długotrwałe leczenie, warto jest znać swoje prawa. Poniżej znajdziesz wybrane prawa pacjenta oraz informację, gdzie możesz się zgłosić w przypadku ich naruszenia.

ZGODA NA LECZENIE

Lekarz proponuje określone leczenie, jednak to do Ciebie należy ostateczna zgoda na jego przeprowadzenie. Masz prawo do uzyskania informacji o planowanym przebiegu leczenia oraz jego skutkach. Pamiętaj, że masz prawo poprosić o dodatkowe wyjaśnienie kwestii, które budzą Twoje wątpliwości. Możesz również odmówić zgody na proponowane leczenie.

W sytuacji gdy jesteś nieprzytomny, obowiązują Twoje wcześniejsze ustalenia z lekarzem prowadzącym. Jeśli nie było możliwości uzyskania Twojej zgody przed utratą przytomności, o czynnościach ratujących życie decyduje Twój lekarz prowadzący. W innych przypadkach decyzję podejmuje kurator ustanowiony przez sąd.

Dziecko do ukończenia 16 lat nie może samodzielnie podejmować decyzji o leczeniu. Zgodę na leczenie wyrażają jego przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie faktyczni. Jeśli dziecko ma 16-18 lat, a jego przedstawiciel ustawowy (zwykle rodzic) ma odmienne zdanie w sprawie zgody na podejmowane leczenie, decyzję może podjąć sąd opiekuńczy.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Masz prawo do wglądu w swoją dokumentację medyczną. Możesz również wskazać osobę upoważnioną do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej w razie Twojej utraty przytomności lub śmierci. Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu jest bezpłatne, jednak powinno zostać wcześniej uzgodnione. Możliwe jest również sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii (papierowej lub elektronicznej). Stawki za taką usługę są określone ustawowo. Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie 01.06.2018 r. – 31.08.2018 r. znajdziesz tu.

DOSTĘP DO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA

Masz prawo do uzyskania zrozumiałych dla Ciebie informacji o stanie Twojego zdrowia i przebiegu leczenia. Możesz również upoważnić wskazaną przez Ciebie osobę do otrzymywania tych informacji. Twoja decyzja nie musi być pisemna, upoważnienie możesz przekazać ustnie lub gestem. Musi jednak zostać sporządzona odpowiednia adnotacja w Twojej dokumentacji medycznej.

OBECNOŚĆ BLISKIEJ OSOBY

Masz prawo do obecności bliskiej osoby w trakcie korzystania z pomocy medycznej, np. podczas wizyty u lekarza. Jeśli lekarz na to nie pozwoli (np. ze względu na ryzyko zakażenia), odmowa musi zostać odnotowana i uzasadniona w dokumentacji medycznej.

Osoby niesłyszące lub głuchonieme mają prawo do wyboru formy komunikowania się. Placówka lecznicza ma obowiązek zapewnić możliwość skorzystania z pomocy tłumacza na zasadach określonych w ustawie o języku migowym.

GDZIE ZGŁOSIĆ SKARGĘ?

Wojewódzki oddział NFZ – w przypadku naruszenia praw Pacjenta w placówce, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ. Skarga może być złożona pisemnie lub w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – w przypadku naruszenia praw do poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej. Możesz skorzystać z bezpłatnej infolinii pod numerem telefonu 800 190 590.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy – zastrzeżenia do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy. Skargę należy złożyć do okręgowej izby lekarskiej, do której należy dany lekarz.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych – zastrzeżenia do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej. Skargę należy złożyć do okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych –zastrzeżenia do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą. W razie pytań możesz skorzystać z infolinii: 606 950 000 (w godzinach 10.00-13.00)

Na podstawie: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/