Polityka prywatności Fundacji Onkologicznej Rakiety

Transparentność jest dla nas jedną z najważniejszych zasad, dlatego chcemy informować Was, w jakim celu zbieramy Wasze dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie w związku z tym przysługują Wam prawa.

Wdrożone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają wysoki standard ochrony danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia nasze podejście i praktyki związane z ich ochroną. W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

I. Podstawowe zasady przetwarzania danych

1. Dane osobowe Darczyńców, Podopiecznych, Wolontariuszy i Użytkowników przetwarzamy na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (”RODO”) i zgodnej z nim Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna Rakiety z siedzibą w Warszawie, przy alei Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, identyfikująca się numerami: NIP 5213628570, REGON 146040727, KRS 0000414091.

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Kąkol, która pełni rolę wsparcia dla Fundacji jako administratora danych osobowych oraz działa na rzecz przetwarzania danych zgodnego z przepisami o ich ochronie.

II. Zbieranie danych osobowych

1. Dane osobowe zbieramy poprzez formularze: zapisu do newslettera, zgłoszeniowy dla wolontariuszy, podpisu petycji, kontaktowy i wpłaty oraz wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Fundacji, na stronach www.fundacjarakiety.pl i www.fundacjarakiety.biz.

2. Dane osobowe zbieramy również na podstawie danych z przelewów bankowych oraz danych z Ministerstwa Finansów (w przypadku podatników przekazujących nam 1% i udostępniających swoje dane osobowe naszej organizacji).

3. W przypadku poleceń zapłaty oraz deklaracji przekazania składki pracowniczej (payroll) przetwarzamy dane pozyskane na podstawie wypełnionych formularzy lub danych przekazanych za zgodą Darczyńców przez ich pracodawców.

III. Rodzaje przetwarzanych danych

1. Przetwarzamy dane takie jak: imiona, nazwiska, płeć, e-mail, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, numer konta bankowego i miejsce pracy (w przypadku przekazywania składki pracowniczej), data urodzenia, PESEL, dane opiekunów prawnych (w odniesieniu do Podopiecznych).

2. W przypadku Podopiecznych przetwarzamy również informacje o stanie zdrowia oraz wizerunek, na podstawie zgody udzielonej w formularzu zgłoszeniowym i podpisanym Porozumieniu.

3. Analizujemy otwieralność oraz efektywność przesyłanej Darczyńcom i innym Odbiorcom korespondencji elektronicznej i papierowej, by jak najlepiej dopasować kolejne wysyłki do ich preferencji.

IV. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przez nas przetwarzane, aby:

 • procedować darowizny finansowe Darczyńców przekazane za pośrednictwem strony www.fundacjarakiety.pl, tradycyjnych przelewów bankowych, składek pracowniczych, poleceń zapłaty, a także odpisów 1% podatku;
 • obsługiwać przekazywane darowizny rzeczowe oraz usługi;
 • dziękować Darczyńcom za okazane wsparcie;
 • raportować działania Darczyńcom i Odbiorcom newslettera;
 • odpowiadać na wiadomości przesłane poprzez formularze kontaktowe na stronach www.fundacjarakiety.pl oraz www.fundacjarakiety.biz;
 • podejmować współpracę z Wolontariuszami;
 • realizować postanowienia Porozumienia podpisywanego z Podopiecznymi;
 • informować o bieżących potrzebach Podopiecznych i zachęcać do włączenia się do tej pomocy poprzez wsparcie materialne, usługowe oraz aktywistyczne;
 • móc przechowywać historię darowizn i udzielanej pomocy;
 • kontaktować się z wszystkimi Odbiorcami w preferowany przez nich sposób;
 • tworzyć korespondencję dopasowaną do zainteresowań i preferencji Odbiorców;
 • zapraszać na organizowane przez nas wydarzenia;
 • wypełniać prawne zobowiązania, w tym księgowe i podatkowe.

2. W przypadku Darczyńców, którzy nie wyrazili zgody na przesyłanie im przez nas korespondencji, ich dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do wypełnienia przez nas obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym ordynacji podatkowej.

3. Jeżeli przez Darczyńcę, Podopiecznego, Wolontariusza bądź inne osoby wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych, ich dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez nich takiej zgody lub do czasu zgłoszenia przez ich sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas ich danych.

4. Przekazywanie darowizn na stronie fundacjarakiety.pl możliwe jest dzięki współpracy z operatorami płatności:

Przelewy24, PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON: 301345068

oraz

PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 779- 23-08-495, REGON: 300523444.

Dzięki temu Darczyńcy mogą przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W celu procedowania darowizny za pośrednictwem tych operatorów, nasza Fundacja przekazuje dane osobowe do ich serwisów. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do działań niezbędnych z punktu widzenia procesu płatności elektronicznej.

5. W przygotowaniu korespondencji drukowanej pomagają nam agencje reklamowe. W przypadku współpracy z tymi usługodawcami następuje powierzenie danych na podstawie zawartej umowy i nie następuje wykorzystywanie danych osobowych do innych celów niż wysłanie do odbiorców korespondencji. Dane powierzane to: imiona, nazwiska, adres pocztowy, płeć.

6. W przygotowaniu korespondencji elektronicznej pomaga nam firma FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, identyfikująca się numerami NIP: 6751496393, REGON: 123040091.

FreshMail zapewnia nam profesjonalne narzędzie do kreacji i wysyłki newsletterów, a także analizy otwieralności wiadomości. Pozwala również na personalizację, a także na zaplanowanie automatycznych cyklicznych wiadomości.

W przypadku współpracy z tym usługodawcą następuje powierzenie danych na podstawie zawartej umowy, a dane odbiorców wykorzystywane są wyłącznie do naszej korespondencji z odbiorcami oraz analizy tego, czy treści są dla nich interesujące. Dane powierzane FreshMailowi to: imiona, nazwiska, e-mail, numer telefonu.

V. Uprawnienia dotyczące danych osobowych

1. Prawo dostępu do danych – każdemu przysługuje prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy jego dane osobowe, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji na temat celów ich przetwarzania, na podstawie art. 15 RODO.

2. Prawo żądania sprostowania danych – każdemu przysługuje prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne, na podstawie art. 16 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – każdemu przysługuje prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania, na podstawie art. 17 RODO.

4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – każdemu przysługuje prawo żądania od nas nieprzetwarzania jego danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

5. Prawo do przenoszenia i wglądu do danych – każdemu przysługuje prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także prawo do przekazania ich innemu administratorowi, na podstawie art. 20 RODO.

6. Prawo wniesienia sprzeciwu – każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych, na postawie art. 21 RODO.

7. Prawo wycofania zgody – każdemu przysługuje prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy jego dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

VI. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych

1. W celu realizacji powyższych uprawnień, przekazania nam zastrzeżeń lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych, skontaktujcie się z nami, korzystając z adresu [email protected], dzwoniąc na numer 22 299 29 28 lub wysyłając korespondencję na adres: Fundacja Onkologiczna Rakiety, aleja Rzeczypospolitej 2/U2, 02-972 Warszawa.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem: [email protected]

3. Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie art. 77 RODO.